top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities​

 1. Opdrachtnemer; medewerker van Hondendagopvang De Hondendame gevestigd in Malden.

 2. Opdrachtgever; bezitter van de hond.

 3. Opdracht; het verzorgen van de hond.

 4. Hond; hond van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer in de dagopvang opgenomen wordt.

 

Artikel 2- Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.

 2. Deze voorwaarden zijn geponeerd bij Kamer van Koophandel gevestigd in Arnhem onder nummer 74804715.

 3. Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond.

 2. Opdrachtnemer laat de honden tussen 8.30 uur en 16.00 uur in de speelweides.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen, mits anders afgesproken.

 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen. Indien de hond een gedrag ontwikkelt, die de hond ongeschikt maakt voor het verblijven in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond te weigeren of de opvang te stoppen.

 5. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw dier(en) of door uw dier aangericht tijdens het verblijf in de opvang (zie artikel 6:162 en 6:179 van het Burgerlijk Wetboek). De in de opvang gegeven dieren zijn niet verzekerd. Mocht u enige verzekering wensen, tegen elk risico dan ook, dient u deze zelf (buiten De Hondendame om) af te sluiten.

 6. Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht gedurende deze periode de hond niet op te vangen.

 

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

​​

 1. Opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de daden en gemaakte schade van of aan hond (en/of mens(en) en/of materiaal).In de wet is het zo geregeld dat iedere baas aansprakelijk is voor zijn eigen hond, dus ook wanneer hij/zij deze meegeeft/onderbrengt aan/bij een ander. Het is dus van groot belang dat uw eigen hond op uw WA-verzekering is meeverzekerd.

 2. Alle honden dienen volgens een vast schema ingeënt te zijn. Inclusief de vaccinatie tegen Kennelhoest (deze vaccinatie is bij ons verplicht). *De kennelhoestvaccinatie maakt geen deel uit van de jaarlijkse entingen, vraag uw dierenarts uw hond ook hiervoor in te enten. De opdrachtgever dient daarvoor een kopie dierenpaspoort te overhandigen, zodat de opdrachtnemer kan controleren of de hond de juiste inentingen heeft gehad.Een kopie van het bewijs van de vereiste vaccinaties bewaar ik in mijn administratie.

 3. Na elke volgende enting dient er een nieuwe kopie afgegeven te worden.

 4. Alle honden dienen door de opdrachtgever volgens een vast schema ontwormd te worden en behandeld te worden ter voorkoming van vlooien. 

 5. Voordat de hond de eerste keer komt dient hij/zij ontwormd te zijn.

 6. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van de eigenaar van de hond medische zorg te verschaffen, indien letsel is opgelopen tijdens verblijf bij de opdrachtnemer. Indien blijkt dat i.o.m. de zorgverlener een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

 7. De opdrachtgever accepteert dat de hond bij ophalen, vies en nat kan zijn.       

 8. De opdrachtgever mag de hond nooit op een andere tijd dan afgesproken halen of brengen. Er moet altijd contact zijn geweest tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over uitzonderingstijden.

Artikel 5- Gedrag hond

 1. Honden zijn altijd aangelijnd op de parkeerplaats en op ons terrein.

 2. Agressieve honden worden niet toegelaten.

 3. De hond mag niet overmatig blaffen. 

 4. Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet opgevangen worden.

 5. Reuen zijn gecastreerd. Ongecastreerde reuen nemen wij niet aan. Jonge ongecastreerde reuen die de roedel uit balans brengen door onacceptabel gedrag (rijen i.p.v. spelen en te hard spelen) gaan wij het advies geven voor een castratie. De gecastreerde reu is 4 weken na zijn castratie weer welkom.  Als de opdrachtgever de castratie weigert, wordt de hond geweigerd in de dagopvang.

 6. Als een hond om welke reden dan ook bijt, stoppen wij per direct de opvang. 

 

Artikel 6- Wijzigen en opzeggen van het maandabonnement.

 

 1. De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van een betaalverzoek welke voor het einde van die maand betaald dient te zijn.

 2. De opzegtermijn wordt over de volledige kalendermaand berekend. Indien u bijv. opzegt/wijzigt op 15 mei, dan eindigt het abonnement op 1 juli en dus niet al op 15 juni.

 3. Aanmelden van een extra dag is altijd in overleg.

 4. Afzeggingen kunnen, de dag voorafgaand aan de opvang tot 7.30 uur doorgegeven worden via de app: 06-51294695

 

Artikel 7- Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade door u of uw hond, in welke vorm dan ook.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond.

 3. Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8- Privacyverklaring

 1. Uw adresgegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven toe te sturen evenals uw e-mailadres. Uw telefoonnummer hebben we graag in ons bezit in geval van nood. Uw telefoonnummer en e-mailadres zullen direct na de beëindiging van de overeenkomst verwijderd worden. De overige gegevens dienen wij 7 jaar te bewaren om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

 2. U heeft altijd recht op inzage of correctie van uw gegevens(verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn).

 3. Middels beveiliging door wachtwoorden op onze computer en externe harde schijven, het inschakelen van een firewall en het afgesloten opbergen van aanmeldingsformulieren, doen wij er alles aan om uw gegevens te beschermen.

 

 

De Hondendame is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Hondendame de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de opdrachtgever een service/prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke serviceprestatie afwijkt, heeft deze opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

IMG_7315.jpg

Gezelligheid bij de Hondendame

bottom of page